نمونه کارها

اثرات زئولیت در کشاورزی

اثرات زئولیت در کشاورزی خاک هایی که به علت شوری یا کم آبی دچار خشکسالی شده اند یا خاک هایی که در کویرهستند و با وزش بادهای شدید از حاصلخیزی درآمده اند  را میتوان با  زئولیت بهبود بخشید . علت های واکنش یون های خاک بسیار زیاد است شاید تغیرات وزش با…