مزایای استفاده از زئولیت در آبیاری

مزایای استفاده از زئولیت در آبیاری

, ,
مزایای استفاده از زئولیت در آبیاری مزایای استفاده از زئولیت در آبیاری که دارایی مواد اولیه بالایی است دارای مواد اولیه مانند پتاسیم پتاسیم سدیم آلومنیوم، منیزیم سیلسیوم فسفر گوگرد مس آهن منگنز و... که به عن…
زئولیت در پرورش ماهی و آبزیان

زئولیت در پرورش ماهی و آبزیان

, ,
زئولیت در پرورش ماهی و آبزیان زئولیت در پرورش ماهی و آبزیان تحقیقات نشان داده است که: استفاده از زئولیت به سبب خواص نامبرده سبب افزایش وزن،سرعت تبدیل غذا و سرعت رشد در ماهی های زینتی می شود البته توانایی زئولیت به منظور حذف آمونیوم به عوام…
اﺳﺘﻔﺎده از زﺋﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ در اﻳﺮان

کاربرد زئولیت در پرورش آبزیان

, ,
کاربرد زئولیت در پرورش آبزیان کاربرد زئولیت در پرورش آبزیان  موجب تغییر مقادیر برخی از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب می شود، از جمله این تغییرات: تغییر در اکسیژن محلول، دی اکسید کربن محلول، مقدار مواد جامد معلق و محلول در آب و تغییر در می…
زئولیت و جایگزینی مناسب برای کود

زئولیت و جایگزینی مناسب برای کود

, ,
زئولیت و جایگزینی مناسب برای کود زئولیت و جایگزینی مناسب برای کود  استفاده از کود حیوانی از سال های گذشته در اغلب کشورها متداول بوده است تولیدات انبوه کودهای شیمیایی و سهولت استفاده از آن ها در بسیاری از کشورها : باعث انباشتگی حجم عظی…
کاربرد زئولیت ها در پرورش طیور

کاربرد زئولیت ها در پرورش طیور

, ,
کاربرد های زئولیت ها ( آنزیمیت ها ) در پرورش طیور   کاربرد زئولیت ها در پرورش طیور بدون در نظر گرفتن کلیه خواص ذکر شده برای زئولیت: کاهش خطرات سمیت برخی قارچ ها و سموم را میتوان از بهترین دلایل استفاده از این کانی طبیعی در پرورش دام و طیور ن…
اثر زئولیت در دامپروی

اثر زئولیت در دامپروی

, ,
اثر زئولیت در دامپروی  استفاده از زئولیت در پرورش جوجه های گوشتی سبب افزایش ماندگاری غذای هضم شده در دسگاه گوارش آن ها شود بنابراین تاخیر به وجود امده سبب افزایش جذب مواد مغذی می گردد. البته یکی دیگر از دلایل افزایش وزن مرغ های پرورشی …
زئولیت در دامپروی

زئولیت در دامپروی

, ,
زئولیت در دامپروی زئولیت در دامپروی و جذب  آمونیاک از منابع نیتروژن غیر پروتئینی سبب می شود که: مخزنی از نیتروژن تشکیل و به تدریج آزاد شده و در اختیار میکروارگانیسم های شکمبه قرار می گیرد. از طرفی چون را سازی آهسته آمونیوم توسط زئولیت در ز…
کاربرد زئولیت در دامپروی

کاربرد زئولیت در دامپروی

, ,
کاربرد زئولیت در دامپروی کاربرد زئولیت در دامپروی آزمایش های مختلف نشان داده است که زئولیت می تواند در موارد مختلف دامپروری به کار برده شود و شیردهی را افزایش دهد از جمله اثرات سودمند زئولیت در دام ها  :  بهبود افزایش وزن افزایش بازده …
زئولیت بر آبشویی

زئولیت بر آبشویی

, ,
زئولیت بر آبشویی زئولیت بر آبشویی در ادامه بحث اثر زئولیت برآبشویی نیترات بیان میشود : زئولیت با جذب آمونیوم موود در کودهای شیمیایی نیترات سازی شود میتواند از تبدیل آمونیوم به نیترات در سطحی گسترده جلوگیری کند: از آنجا که گیاهان نیت…
زئولیت برآبشویی نیترات

زئولیت برآبشویی نیترات

, ,
زئولیت برآبشویی نیترات زئولیت برآبشویی نیترات بیان میشود که روش های حذف نیترات از آب مشتمل بر فرآیندهای فیزیکی،بیولوژیکی،و احیای شیمیایی است. تبادل یونی،اسمز معکوس،دنیتریفیکاسیون بیولوژیکی و احیای شیمیایی روش هایی هستند که: تاکنون برای حذف نیترات…