اثرات زئولیت در کشاورزی

خاک هایی که به علت شوری یا کم آبی دچار خشکسالی شده اند یا خاک هایی که در کویرهستند و با وزش بادهای شدید از حاصلخیزی درآمده اند  را میتوان با  زئولیت بهبود بخشید .

علت های واکنش یون های خاک بسیار زیاد است شاید تغیرات وزش باد یا گردبادها نیز بر یون های خاک تاثیر گذار باشد.

علت اینکه در یک منطقه خاک ها تغییرات زیادی باهم داشته باشند وزش باد است با تزریق زئولیت در کشاورزی میتوان خاک را تقویت کرد وهمچنین در مکش و ذخیره آب درخود جلوگیری از هدر رفتن آب میشود .

در حالی که در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی ، مقدار ماده آلی خاک کم است .

خاک های مناطق گرمسیری با اینکه به شدت هوادیده شده اند ، اما اغلب مواد هوموسی بالایی دارند.

تشکیل کمپلس بین مواد هوموسی و ترکیبات معدنی نظیرکوارتز ، اکسید ها و مواد بی شکل ، سبب پایداری مواد آلی می شود که این تعثیرات میتواند جلوگیری از حاصلخیزی گیاهان شود ولی تزریق زئولیت در کشاورزی و دربرابر زئولیت کلینوپتیلولیت می تواند
واکنشهای مثبتی از خود نشان دهد .

مواد هوموسی کمپلس شده نسبت به حملات میکروبی مقاوم هستند. پوشش گیاهی اثر قابل توجهی در مقدار ماده آلی دارد.

نقش مواد مادری در مقدار ماده آلی خاک کشاورزی ،در نتیجه اثر مواد مادری بر روی بافت خاک کشاورزی می باشد .

قابلیت دسترسی فسفر از بقایای آلی در زمین های کشاورزی زراعی ، تامین عناصر غذایی برای حفظ حاصلخیزی خاک ضروری می باشد.

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتری در زمینه اثرات زئولیت در کشاورزی به قسمت اخبار زئولیت در سایت https://zeoliteshop.ir  مراجعه کنید.