زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت

اثر زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت بر شاخص

اثر زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت بر شاخص های مختلف کیفیت خاک و همچنین شاخص های رشد و تغذیه گیاه ذرت در دو خاک با بافت های سبک و سنگین بود.

در سالهای اخیر، توسعه سیستم‌های کشاورزی پایدار مورد توجه بوده و

در این راستا کاربرد مواد معدنی طبیعی به منظور بهبود باروری و اصلاح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، توصیه شده است.

مصرف زئولیت به عنوان یک بهساز معدنی به تنهایی و یا همراه با بهسازهای آلی، با بیشتر شاخص¬های کیفیت خاک ارتباط دارد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت بر شاخصهای مختلف کیفیت خاک و همچنین شاخصهای رشد و تغذیه گیاه ذرت در دو خاک با بافتهای سبک و سنگین بود.

این تحقیق به صورت دو آزمایش، در دو خاک بهشت سکینه کرج و شال قزوین به ترتیب با بافتهای سبک و سنگین:

هر یک در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی با ۴ تیمار

(شاهد بدون زئولیت (Z0)، ۵% (Z1)، ۱۰% (Z2) و ۱۵% وزنی زئولیت (Z3)) و سه تکرار به صورت گلدانی (جمعا ۲۴ گلدان) اجرا شد.

گلدانها به مدت پنج ماه انکوبه و سپس تحت کشت ذرت قرار گرفتند

هشت هفته با آب مقطر و بر اساس حداکثر تخلیه مجاز معادل۵۰% آب قابل دسترس، آبیاری شدند.

بعد از اتمام دوره رشد و برداشت گیاهان، پارامترهای:

 • وزن اندام هوایی و ریشه
 • کلروفیل برگ
 • سطح برگ
 • قطر ساقه
 • طول اندام هوایی
 • ریشه

همچنین غلظت عناصر غذایی در اندام هوایی گیاه نیز تعیین

در ادامه شاخص

های کیفیت خاک از قبیل خصوصیات:

 1. فیزیکی
 2. شیمیایی
 3. زیستی

اندازه گیری شدند.

نتایج نشان داد زئولیت موجب افزایش جذب عناصر :

 • نیتروژن
 • پتاسیم
 • فسفر
 • آهن
 • منگنز
 • مس
 • روی

توسط گیاه ذرت و همچنین افزایش عملکرد ریشه و اندام هوایی و نیز سطح برگ گیاه در خاک شال شد

بطوریکه تیمار Z3 بیشترین میانگین را از نظر آماری در همه این نتایج داشت.

در خاک بهشت سکینه جذب عناصر طی دوره کوتاه رشد و نیز عملکرد اندام هوایی و ریشه، خیلی تحت تاثیر زئولیت قرار نگرفت.

کاربرد زئولیت به خصوص در سطح ۱۵% باعث کاهش جرم مخصوص ظاهری، مقاومت نفوذسنجی و نیز افزایش ذخیره رطوبتی، حجم کل منافذ و همچنین pH هر دو خاک شد.

زئولیت در خاک بهشت سکینه و شال به ترتیب باعث کاهش ۱۹/۴۹% و افزایش ۴۲/۲۰۵% هدایت هیدرولیکی اشباع در تیمار Z3 نسبت به شاهد شد.

زئولیت تاثیر معنی داری بر نیتروژن کل و میزان فسفر قابل جذب خاکها نداشت

ولی در خاک بهشت سکینه و شال تیمار Z3 به ترتیب با ۴۲۲% و ۱۶۷% افزایش نسبت به تیمار شاهد، بیشترین میزان پتاسیم قابل جذب را داشت.

در مورد CEC نیز تیمار ۱۵% زئولیت، در خاک بهشت سکینه و شال به ترتیب با افزایش ۵۸/۴۲% و ۸۸/۵۸% نسبت به تیمار شاهد، بیشترین میانگین را داشت.

تیمار Z3 همچنین جمعیت میکروبی، کربن و نیتروژن میکروبی خاک شال را به شکل معنی داری (۰۵/۰P<) افزایش داد.

زئولیت و شاخص های مختلف

در مجموع نتایج نشان داد، زئولیت گرانوله باعث بهبود اکثر شاخصهای کیفیت خاک شال و همچنین افزایش رشد و بهبود تغذیه گیاه ذرت در این خاک شد.

در خاک بهشت سکینه کاربرد زئولیت پودری با وجود بهبود شاخصهای فیزیکی و شیمیایی، نتوانست بر خصوصیات زیستی خاک و شاخص¬های رشد و تغذیه گیاه ذرت، تاثیر معنی¬داری بگذارد.

به منظور بررسی تأثیر زئولیت بر جذب پتاسیم و کارایی مصرف ازت و پتاسیم توسط گندم در یک خاک با محدودیت پتاسیم قابل استفاده در استان گلستان

آزمایشی به روش تجزیه مرکب بر پایه دو طرح بلوک های کامل تصادفی با اختلاط ۲۰ تن بر هکتار زئولیت کلینوپتیلولیت با خاک سطحی و بدون زئولیت که هر کدام شامل ۵ تیمار و ۴ تکرار بود، اجرا شد.

تیمارهای آزمایشی در این طرح شامل کودهای اوره، سولفات پتاسیم و دی آمونیوم فسفات به صورت:

 • الف- ۰، ۰، ۰
 • ب- ۲۰۰، ۰، ۲۵۰
 • ج- ۲۰۰، ۱۰۰، ۲۵۰،
 • د- ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۵۰،
 • و اوره + DCD،
 • سولفات پتاسیم
 • دی آمونیوم فسفات بصورت ه – ۲۰۰، ۱۵، ۲۰۰، ۲۵۰ کیلو گرم

در هکتار بودند.

مقدار پتاسیم و ازت گیاه و خاک در مراحل قبل خوشه دهی و برداشت اندازه گیری شد.

نتایج نشان داد که زئولیت موجب افزایش جذب پتاسیم در مراحل قبل خوشه دهی و برداشت شد.

همچنین زئولیت موجب افزایش کارایی مصرف ازت و پتاسیم در دانه و کاه شد و مصرف آن موجب افزایش بهره وری تولید گردید.

برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید .

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *